Mezi světy

Vydáno: 2023-05-27 11:21:37

Prostorové experimenty se světlem a jeho výtvarnými i výrazovými prostředky

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

Partneři projektu

Autorka: Mgr. Jakub Havlíček

Garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Datum realizace: 09. 03. 2023

Anotace: Hlavním cílem experimentálně laděného výtvarně-edukativního workshopu je rozvíjet kreativní přístup ve výuce u pedagogů (nejen) s vazbou na 1. stupeň a základních škol. Snahou je navrhovat a vytvářet tvořivá prostředí vedoucí ke kreativnímu (výtvarnému) vyjadřování nejen ve škole. Dále je záměrem nabourávat, vymezovat se zkostnatělému nastavení z minulé doby, které není pro dítě aktuální a mnohdy ani atraktivní. Cílem je pro školáka koncipovat takový tvůrčí prostor, který je oproštěný od strnulého, všedního a pasivního pojetí. Zaměřuje se na individualizaci s důrazem na procesy a principy interakce, preference skupinových činností nabízejících prostor pro sociální integraci, kooperaci a výtvarnou edukaci, zážitkové učení s důrazem na autenticitu prožitku. Účastníci kurzu mohou prostřednictvím nevšedních tvůrčích prostředků a postojů přirozeně prolínat mezi uměleckými obory (výtvarná, dramatická, pohybová, hudební percepce). Napříč dílčími úkoly si jedinec osvojuje akční a performativní výtvarným přístupy (hra – tanec světel, proměna vlastní role aj), zabývá se interpretací uměleckého díla (analýza, zprostředkování), hravým způsobem experimentuje prostorově i materiálově (život v bublině, svět v zavařovací sklenici), nabourává „šablonkovité“ a mnohdy bezobsahové konvence, které transformuje a tvoří novým způsobem (světelná šablona), pracuje s vlastním autorským výrazem, který si uvědomuje a utváří ho. Značný důraz je věnován (výtvarnému) dialogu a reflektivní vazbě. Tvůrčí workshop se se zajímá o aktuální výtvarné potřeby dětí na 1. stupni základní školy, stejně tak lze jeho orientaci směřovat na prostředí mateřské školy.

Klíčová slova (vzdělávací obsah): experiment, mezioborové prolínání, interpretace, interakce, součinnost, výtvarné (sebe)vyjadřování, výrazový prostředek, projev, prostorová tvorba, práce s místem, performativní přístup, světlo

Výsledky učení:

Objevovat adekvátní výtvarné a výrazové prostředky pro (sebe)vyjádření autorského záměru – návrhy a realizace hravých výtvarných činností zakládajících se na experimentování se prostorem a světlem.

Nacházet vhodné možnosti zprostředkování (současného) umění dětem na 1. stupni základní školy, učit děti interpretovat a (přemýšlivě) reagovat na umělecká díla i běžné životní situace – poznávání a uvědomování si rozmanitých způsobů zprostředkování na 1. stupni ZŠ, porovnávání vyjadřovacích prostředků napříč různými uměleckými oblastmi – výtvarné umění, divadlo, tanec aj.

Stanovovat výtvarná zadání zakládající se na tvořivých činnostech s vazbou na mezioborovost – hledání průřezových témat a prolínání obory prostřednictvím rozličných výtvarných a výrazových prostředků.

 

Scénář workshopu – tvořivé činnosti studentů

Tvořivě orientovaný workshop se věnuje práci s (fyzickým i psychickým) prostorem a výtvarně jej modifikuje.

1) V bublině – výtvarná adaptace osobního prostoru

Vstupní tvůrčí skupinovou aktivitou je výtvarná práce zabývající se svým vlastním osobním prostorem. Studentky si vybírají na ploše ateliéru vymezené velkoformátovým papírem dle vlastních preferencí místo, se kterým následně pracují. Snahou je zvolený prostor autorsky ztvárnit do odpovídají podoby na základě různých faktorů - Jak se dnes cítím? Jak se v dané situaci cítím? Jak na mě působí daný prostor a další členové participující na společné aktivitě? Vnímám vymezenou plochu jako vstřícnou/skličující? aj. Úkol se zabývá osobním nastavením (introvert/extrovert) a vzájemným fungováním v prostoru vymezeném formátem papíru.

Zadání: Vyberte si na ploše vymezené papírem místo dle vlastních preferencí. Přemýšlejte nad tím, v jakém jste fyzickém/psychickém rozpoložení – dnes, teď, tady, s kým, aj.? Přemýšlejte a hledejte cesty, jakým výtvarnými a výrazovými prostředky můžete svůj vlastní osobní prostor ztvárnit. Experimentujte s rozmanitým množstvím nabídnutých výtvarných prostředků (tužky, fixy, pastelky, voskovky, temperové a akvarelové barvy, tuš, provázky, drátky, špejle, sponky aj.) a vymezte svůj osobní prostor, svou hranici, svůj svět. Jakou důležitost a váhu má vaše umístění ve formátu? Jak se proměňuje vnímání v procesu tvorby sebe sama i dalších členů skupiny? Jaká je vaše intervence v práci napříč ostatními, pokud je? Co mi daná aktivita pověděla – o mě, o ostatních?

Projevy tvořivosti: výtvarný experiment, zážitková/prožitková aktivita, inovativní a originální řešení problému, řešit a dívat se na problém jinak, zkoušení něčeho nového, demokratický přístup, svobodné vyjadřování, autenticita, artefiletické pojetí, osobnostní rozvoje jedince, procesualita, dialog o výtvarném záměru, reflektivní vazba.

Metody: hra v procesu vzdělávání, osobní asociace, výtvarně-pohybová aktivita, skupinová spolupráce, reflektivní metoda, diskuse.

 

2) Svět ve sklenici od okurek – objektově-materiálové tvorba

Druhý individuálně orientovaný výtvarný úkol se zabývá objektovou tvorbou, prací s vymezeným prostorem a materiálovou rozmanitostí. Tvůrčí úkol vybízí k přemýšlení o vlastnostech, struktuře a vzhledu různých materiálů, nutká účastníky dívat se a hledat vhodně materiálové prostředky pro vlastní činnost. Pracuje s formální i obsahovou proměnou. Jednotlivé výtvarné polohy lze zachycovat skrze fotky či videa. Studentky tak ve spolupráci pracují i s digitálním zařízením (telefon), který využívají jako pracovní pomůcku s plnohodnotným uplatněním během výuky.

Zadání: Z množstvích nabízených sklenic různých velikostí a tvarů si vyberte jednu dle libosti a vlastních preferencí. Pokud se rozhodnete pracovat i s uzavíratelným víčkem, máte tuto možnost. Pokuste se vytvořit svět ve skleněné nádobě. Co/kdo by mohl žít/být v takové zavařovací sklenici od okurek? Vytvořte si miniaturní svět v uzavíratelném nádobě. Co vše může obsahovat? Z čeho se může skládat? Čím se stává specifickým? Přemýšlejte na formální i obsahovou podstatou? Co můžete prací povědět a jaké významy může nést? Které materiály a prostředky lze využít a jak spolu mohou souviset? Jakou roli zde může hrát světlo ve spojitosti s vybraným materiálem? Zabývejte se detaily i vztahy, které se mohou ve sklenici objevovat.

Projevy tvořivosti: uplatňování fantazie, zážitková aktivita, oproštění se od schématických návyků, flexibilní myšlení, originální řešení, práce s poznatky z jiných oborů, vztah k běžným životním situacím, experimentální pojetí, integrační potenciál, materiálová rozmanitost, zkoušení nového, procesualita, dialog, diskuse.

Metody: brainstorming, mind mapping, fyzická aktivita, osobní asociace, diskuse.

 

3) Třepotaví – interpretace uměleckého díla

Účastnice výtvarného workshopu jsou konfrontované s dílem „Shadow theatre“ Christiana Boltanseho. Kinetická instalace reagující na prostor, ve kterém se nachází, vytváří atmosféru tajemství a melancholie. Často se také zaměřuje na tematiku kolektivní paměti. Autor otevírá otázky identity, smrti a lidské existence. Nejedno jeho dílo má významnou vazbu i na sklo coby materiál, především pak na světlo, jako významný prostředek v autorově práci.

Studentky se zabývají analýzou daného díla, skrze kladené otázky hledají cestu za podstatou práce. Věnují pozornost kontrastní poloze mezi obsahem (tajemství, melancholie, lidská existence aj.) a formou (infantilnost, hravost aj.). V rámci skupinové diskuse objevují, analyzují a komentují.

Zadání: Prohlédněte si práci „Shadow theatre“ od Christiana Boltanského. Jak práci vnímáte? Co z ní dokážete vyčíst? Jak vypadají postavičky třepetající se na jemných drátcích? Proč myslíte, že jsou takto ztvárněné? Jak působí instalace v prostoru? Jakou roli zde hraje světlo? S jakými momenty z dětství pojíme hrátky skrze stínové divadlo? Spatřujete nějakou souvislost?

Projevy tvořivosti: volný i skupinový brainstorming, mind mapping, flexibilní myšlení, vztah k běžným životním situacím, integrační potenciál, dialog, diskuse.

Metody: skupinová součinnost, práce s informacemi a jejich vyhodnocování, diskuse.

 

4) Život za sklem aneb světelnou šablonou proti „šablonkování“ – experimentální výtvarná etuda s důrazem na povrchové struktury

Dílčí výtvarná aktivita se soustředí na praktickou činnost související s autorským návrhem a realizací perforované šablony z čtvrtkového papíru. Šablonkovité nastavení bývá doposud jedním z běžných přístupů (nejen) ve školním prostředí, které ovšem mnohdy popírá jedinečný a osobitý tvůrčí projev jedince. „Manufakturně“ orientovanou koncepcí lze dosáhnout formálně líbivých výtvorů, rozvoje motorických a praktických dovedností, po obsahové stránce jsou však mnohdy prázdné. Světelná šablona staví na těchto skutečnost a stává se mezníkem, kdy jedinec s její pomocí experimentuje, objevuje a přetváří.

Zadání: Pracujte se čtvrtkovým papírem a navrhněte si perforovanou šablonu. Pracujte s organickým tvarem. Přemýšlejte nad možnými podobnostmi s předchozím tvůrčím úkolem. V čem si mohou být blízký organický tvar a zavařovací sklenice? Jednotlivé části šablony je třeba vyřezat/prořezat. Věnujte pozornost funkčnosti, tj. jaké části mají v šabloně zůstat? Vzniklou šablonu vystavujte různým světelným zdrojům a experimentujte s tím, co dovede. Pracujte s ostrostí světla, materiálovou a strukturální rozmanitostí, měřítkem, vrstvením aj. Proměňujte prostor, ve kterém se nacházíte.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie, rozvoj jemné motoriky, experimentální nastavení, inovativní přístup, autentický individuální projev, vlastní aktivita a uplatnění nápadů, otevřenost novému.

Metody: využití šablon tvůrčím způsobem, ruční práce, reflexe a hodnocení, práce s pohybem, strukturou, materiálovou rozmanitostí.

 

5) Staň se tvorem – expresivně orientovaná performativní činnost

Závěrečná tvůrčí práce se soustředí na bodypainting fluorescenčními barvami. Studentky jsou konfrontovány s tradičními kulturními přístupy souvisejícími s dekorativním zdobením těla. Probíhá diskuse nad formální i obsahovou podstatou takového zdobení. Při nastavení daného úkolu je cílem dosáhnout vlastní proměny, pracovat s rolí, změnou identity. Při práci s nanášením barvy na tělo studentky pracují s bodem, linkou plochou a snaží se o opakování tohoto přístupu. Daný úkol nese "wow efekt" v podobě progresu, který souvisí se změnou intenzity barvy po vystavení UV světlu. Finální část úkolu probíhá ve tmě při použití UV lamp. Nabízí se ideální prostor pro performativní ztvárnění, tj. rozpohybování části či celého těla a věnování se hravým proměnám. Tyto momenty je možné zaznamenávat a pracovat tak s digitálním zařízením (digitální fotoaparát, kamera, mobilní telefon aj.), které se stává pomůckou a má při daném nastavením plnohodnotnou úlohu.

Zadání: Co si v dnešní době představujete pod označením bodypainting? Kde se s ním můžeme setkat (u nás, ve světě)? Z historického a tradičního hlediska probíhá zdobení těla proč? Jakou vazbu má na tradiční rituál přírodních národů? Proč zdobení lidé společně tančí a zpívají? Jakou roli má při takovém nastavení opakování?

Za pomoci připravených fluorescenčních barev si ozdobnte/odekorujte vybranou část těla. Pracujte s libovolnou barevnou kombinací a opakováním se prvků - linka, bod a plocha. Po dokončení sledujte proměnu při přibližování a oddalování se UV světlu. Hrajte si za pomoci daného ektu. Proměňte sebe (nebo odekorovanou část svého těla) do smyšleného tvora a přemýšlejte, jak by mohl na prostředí reagovat, jak se v něm pohybovat aj. Zkoušejte, objevujte, experimentujte, spolupracujte, zaznamenávejte, …

Projevy tvořivosti: tvořivé prostředí, uplatňování fantazie, zážitková aktivita, zkoušení něčeho jiné a nového, procesualita, experimentální nastavení, práce s průřezovými tématy, mezioborovost, interakční potenciál, autentický individuální projev, součinnost.

Metody: uvolnění, práce v nestandardním prostředí pro výtvarnou činnost, experimentální tvorba, hravost, osobní asociace, výtvarně-pohybová aktivita, reflektivní metoda, diskuse.

 

6) Reflexe workshopu

Popřemýšlejte, nad dílčími úkoly a jejich tvůrčí podstatou. Jakým způsobem jste se během workshopu projevovali a které technické přístupy jste vyzkoušeli? Jaké výtvarné či výrazové prostředky daly příležitost k tomu být tvořivý? Jak je jsou cesty pro implementaci světla do hodin výtvarné výchovy?

V jaké části výtvarně-výrazového workshopu jste měli možnost tvořit nevšedně, originálně, a neotřele?

Co jste během tvůrčího setkání nabyli? Co jste se naučili?

Je možné s nastavením workshopu pracovat i na 1. stupni základní školy? Jakým způsobem případně přizpůsobit nastavení pro prostředí daného stupně školy? Jaké fáze a v čem mohou být pro dítě prospěšné, přínosné a obohacující?