Inspirativní kvalifikační práce

Soubor tří graffiti maleb

Michaela Zůzová MgA. Mgr. Stanislav Poláček

Výstupem této diplomové práce jsou realizované tři graffiti malby inspirované nejen graffiti, ale i abstrakcí. Tyto malby svým obsahem komentují psychosociální téma panickou poruchu. Mají podpořit boj s touto psychickou poruchou a zároveň se snaží rozšířit povědomí o této nemoci ve společnosti. Obrazy mají dvě tváře. Jednu v denním světle, která působí abstraktně. Druhou je možné vidět pouze za tmy a UV záření. Teoretická část práce popisuje minulé i aktuální dění ve světě graffiti. Didaktická část obsahuje výukové jednotky, které napomohly seznámit žáky se světem graffiti a street artu.

Série digitálních ilustrací ruských pohádek s uplatněním vizuálních prvků místního folkloru

Oxana Shtiben PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá tématem tvorby ilustrací k třem ruským pohádkám: evenkyjské, korjakské a tatarské Hlavním principem práce je ilustrovat děj pohádky a přitom uplatnit prvky místního folklóru: rysy přírody, krojů, ornamentu apod. Ilustrace vytvořené technikou digitální malby pomocí grafického tabletu a editoru Adobe Photoshop. Jako inspirace mi posloužili současní evropští ilustrátoři. Díky tomu a díky zvolené technice mají ilustrace soudobý charakter a zároveň odkazují do oblasti folklóru a starých národních pohádek. Z pohádek vychází 3 výtvarné úkoly v didaktické části práce.

"Slow fashion" cyklus módních fotografií

Nelly Horinková PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Cílem mojí diplomové práce je upozornit na problematiku rychlé módy a zároveň odkrýt krásu, kterou spatřuji v módě udržitelné. V první části teoretické práce rozebírám rozdíly mezi pomalou a rychlou módou. Druhá část pojednává o módní fotografii jako o disciplíně na hraně mezi uměleckou a komerční fotografií. V pedagogické části navrhuji dvě vyučovací jednotky. První z nich se týká udržitelné módy, žákům má přiblížit textilní tvorbu technikou upcyclingu. Druhá vyučovací jednotka je směřovaná k tématu módní fotografie. Výstupem praktické částí je cyklus módních fotografií.

Snové krajiny

Alžběta Huclová PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření cyklu fotografií na téma snění, které vychází z kreativní autorské stylizace snů vybraných osob. Cyklus je řešen technikou digitální fotografie a obsahuje 10 fotografií o velikosti 30x60 cm. Soubor skicovního materiálu obsahuje 20 kusů fotografií. Teoretická část práce je zaměřena na reflexi snění a uměleckého ztvárnění snových představ v historii umění.

Výtvarná výchova v bavorských mateřských školách

Radka Volfová PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Bakalářská práce s názvem Výtvarná výchova v bavorských mateřských školách je řazena do tří částí. První teoretická část se zabývá srovnávací pedagogikou, její teorií a metodologií. Druhá část je zaměřena na pojetí výtvarné výchovy v Čechách a v Německu a související kurikulární dokumenty. Závěrečná část je věnována kvalitativnímu výzkumu vycházejícímu ze školní etnografie. Cílem výzkumné části byla realizace studie z oblasti uměleckého vzdělávání praxe bavorských mateřských škol.

Vzdělávací potenciál výtvarných prací MŠ Chodov

Blanka Zámečníková PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s požadavky současné výtvarné výchovy a prostřednictvím výzkumné sondy kvalitativního charakteru ověřit, zda a do jaké míry korespondují se vzdělávacími cíli a obsahy v konkrétní mateřské škole. Poukázat na případné chyby a nedostatky, kterých se učitelé v praxi výtvarné výchovy dopouštějí, a vzájemnou reflexí a hledáním nových cest a pohledů přispět k optimalizaci edukační reality právě v tomto oboru.

Motivace výtvarných činností předškoláků

Magdalena Skálová Mgr. Monika Plíhalová

Bakalářská práce je kvalitativní výzkumnou sondou do pedagogické praxe. Zabývá se vhodnou motivací výtvarných činností předškolních dětí. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou na základě studia odborných zdrojů shrnuty možnosti motivace výtvarných činností v mateřské škole. V praktické části je provedena kvalitativní sonda s prvky akčního výzkumu. Cílem je na základě analýzy vlastní realizované výuky rozpoznat a popsat různé způsoby motivace výtvarných činností a s oporou o tato zjištění formulovat doporučení pro učitele a studenty učitelství MŠ.

Využití současné literatury pro děti ve výtvarných činnostech v mateřské škole

Stanislava Václavovicová Mgr. Monika Plíhalová

Bakalářská práce se zabývá využitím literárních textů ve výtvarné výchově pro předškolní děti. Teoretická část se věnuje současnému pojetí výtvarné výchovy a jejím cílům a potenciálu k uplatnění mezipředmětových vztahů. Dále se uvádí možnosti využití dětské literatury jako zdroje inspirace pro dětskou výtvarnou aktivitu. Praktická část zahrnuje výtvarný projekt inspirovaný dětskou četbou a reflexi autorské knihy, na jejíž tvorbě participovaly děti z mateřské školy.