Krabice proměn

Vydáno: 2023-02-09 20:33:44

Workshop o kreativních principech v moderním a současném umění

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

  

Partneři projektu

 

Autor: MgA. et MgA. Aleš Zapletal, Ph.D.

Garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, PhD.

Datum realizace: 13.1.2023

 

Anotace: Cílem workshopu je rozvíjet kreativitu studentů učitelství pro mateřské školy a pro 1. stupeň základních škol. Studenti jsou nejdříve z teoretického hlediska seznámeni s některými podstatnými principy moderního umění a v následující sérii zadání je testují v praxi. Ústředním principem, který v těchto cvičeních studenti poznávají, je proměna.

Studenti jsou konfrontováni s předměty a obrazy vytaženými z krabice a různými způsoby na ně reagují. Cílem těchto akcí je pochopení důležitosti překvapení a následně práce s přechodem z jednoho média do druhého. Takováto mediální proměna je vždy kreativní. Studenti tímto také dostávají praktický návod na zhotovení a zacházení s „krabicí proměn“, která pro ně v budoucnu může být užitečnou didaktickou pomůckou.

Klíčová slova (vzdělávací obsah): náhoda, kompozice, autorství, intermedia, interpretace výtvarné práce, akční tvorba, apropriace.

Výsledky učení:

Reagovat na nepředvídané situace a náhodu, využívat jich při výuce cíleně.

Učit žáky kreativně interpretovat předem existující umělecká díla.

Popsat a objasnit proměny autorství, kompozice, profesionality a pojmu krásy v moderním umění. Dokázat tyto tendence uplatnit při výuce.

 

Scénář workshopu – tvořivé činnosti studentů

 

Úvodní motivace

1) Brainstorming o uměleckých kvalitách

Studenti jsou vyzváni, aby jmenovaly hlavní kvality umění, tedy jaké kvality umění může mít, či reprezentovat. Vyučující jednotlivé pojmy vypisuje na tabuli a motivuje studenty k diskusi o významu jednotlivých pojmů. Výsledné pojmy - pravda, forma, pozitivita, morálka, originalita, fantazie, profesionalita, zastřešující pojem krása a další poslouží jako východisko k výkladu o moderním umění.

 

2) Výklad o moderním umění

Na vybraných příkladech vyučující ukazuje proměny některých tradičních výtvarných kvalit, které proběhly v období modernismu a jsou uplatňovány i v současném umění.

Jak moderní a současní umělci dosahují originality, kompozice, pravdy, profesionality, rozumnosti, dobré morálky, krásy apod.? Skrze reflexi jejich opaku. Ke každému z pojmů na tabuli jsou vztahovány tendence, které daný pojem zpochybňují, či jsou k němu v protikladu a také umělci, kteří s tímto napětím pracují:

autorství – kolektivní dílo, aproporiace (přivlastnění), remix, přesměrování (na druhou osobu, umělou inteligenci, ad.) - Artamonov a Klyukov;

kompozice – práce s chybou, práce s náhodou, automatismus - Zdeněk Sýkora;

pravda – přiznaná fikce – Charles Avery, Zdeněk Svěrák;

profesionalita – DIY („udělej si sám“), „bastlení“, vědomá naivita, nekonvenční postupy – Fischli a Weiss;

rozumnost – využití intuice, humoru, vědomé naivity, dobrého nesmyslu – Marcel Duchamp;

morálka – překročení konvencí z vyšších etických důvodů – Václav Stratil;

krása – vědomá práce s nevzhledným, kýčovitým, úpadkovým či všedním za účelem jeho dekonstrukce či oživení – Andy Warhol, Zdeněk Beran;

niternost – využívání motivů z vnějšího, sdíleného světa, někdy i velmi exaktní a „objektivní“ - Tomáš Vaněk.

Ropáci – studentský film Jana Svěráka (dostupné z: youtube.com)

 

Praktická část

Následují výtvarné úkoly, u kterých studenti mohou na vlastní kůži některé popsané principy poznat.

V sérii zadání jsou studenti konfrontováni s předměty a obrazy vytaženými z krabice a různými způsoby na ně reagují. Cílem těchto akcí je pochopení důležitosti překvapení a následně práce s přechodem z jednoho média do druhého. Takováto mediální proměna je vždy kreativní. Studenti tímto také dostávají praktický návod na zhotovení a zacházení s „krabicí proměn“, která pro ně v budoucnu může být užitečnou didaktickou pomůckou, která „vždy funguje“ a ke které se mohou opakovaně vracet.

 

3) Pravdivost – fikce

Každý student si vybírá z vytištěných reprodukcí, které vyučující právě vytáhl z krabice proměn. Na papírech jsou reprodukce symbolistních obrazů, například Černé jezero od Jana Preislera. Reprodukcí je několik, aby měli studenti na výběr. Studenti si mají vymyslet a napsat krátké líčení, či povídku, vycházejíc z předložené reprodukce. Studenti jsou motivování ke zcela svobodné a svévolné interpretaci předloženého materiálu.

Zadání: vyberte si z předložených reprodukcí jeden obraz, který vás zaujal a inspirováni tímto obrazem, napište krátký písemný útvar. Může jít o cokoliv od básně či povídky až po proud vědomí. Máte na to přibližně 30 minut. Zaměřte se na představy a emoce, které ve vás váš obraz probouzí.

Studenti se bez váhání dávají do psaní a vznikají krátká vyprávění. Při průběžné reflexi vyplývá, že studenti je situovali do různorodých žánrů od humoru po vážnou introspekci.

Projevy tvořivosti: propojování literárního a výtvarného výrazu, verbalizace vizuální představivosti, reagování na neznámou situaci, humor, fantazie, introspekce.

Metody: Tvůrčí psaní, fikce, proud vědomí, improvizace.

 

4) Autorství

Studenti se vracejí k původní reprodukci obrazu a mají namalovat její pozměněnou verzi („remix“). K obrazu již mají jiný vztah, protože o něm psali povídku. Mohou se svými literárními dílky inspirovat. Může jít o aktualizaci obrazu, jeho abstrakci, přidání vlastních motivů, proměnu barevnosti apod. Jakoukoliv proměnu, která povede k vlastnímu vyjádření.

Zadání: Nyní na papír formátu A3, nebo A2 namalujete pozměněnou verzi původního obrazu. Můžete vycházet z textu, který jste již v reakci na obraz napsali, nebo přijít s něčím zcela novým. Můžete původní obraz zcela libovolným způsobem pozměnit či abstrahovat. Vytvořte vlastní verzi obrazu.

Projevy tvořivosti: fantazie, humor, fikce, inovace.

Metody: malba, remix, variování, interpretace.

 

5) Profesionalita

Cílem této aktivity je oživení studentů, pomocí spíše manuálně zaměřené aktivity, na kterou je stanovený krátký čas – 5 až 10 minut. Jde o formu aktivní relaxace. Z krabice jsou vyučujícím vytaženy technické nákresy, např. automobilu, letadla, architektury. Studenti dostávají nůžky, tvrdý papír a lepicí pásky. Mají za pět minut udělat „maketu“ složitého stroje, aby „mohl jít do výroby“. Modely jsou poté vyskládány na stůl. Odlehčení situace. Zábava.

Zadání: Před vámi leží technické nákresy různých strojů, zařízení a objektů - od šroubu až po letadlo. Vyberte si jeden nákres a pomocí vystřihování z tvrdého papíru a jeho lepení vytvořte za 7 minut model, aby bylo rozpoznatelné, o který objekt se jedná. Budete muset hodně zjednodušovat!

Studenti se do úkolu velmi ponořili a posléze ho někteří označili za nejzábavnější.

Projevy tvořivosti: zručnost, rychlá orientace v nové situaci, prostorové vidění, abstrakce a zjednodušení, navrhování konstrukčních řešení, oproštění se od „dokonalosti“.

Metody: stříhání a lepení, stavění modelu, rychlý převod tvaru, rychlé navržení konstrukce.

 

6) Konvence

Toto zadání začíná objasněním pojmu performance a krátkou diskusí o něm. Z krabice je vyučujícím vytažena kolekce kýčovitých a banálních objektů z různých sfér. Studenti si mají každý vybrat jeden předmět, který je zaujal. Následně jim je sdělen úkol: Každý se má zamyslet nad možným využitím věci, kterou si vybral a zamyslet se, proč si vybral právě onu věc. Úvahy, které v nich objekt vyvolal, studenti nemají sdělit verbálně, ale pomocí performance. Mohou také využít libovolného díla, či zážitku, který vznikl v předešlých aktivitách. Objekty, či obrazy mohou být využity jako rekvizita, nebo jen jako inspirace. Po čase na přípravu (cca 10 minut) byly performance předvedeny.

Zadání: Vyberte si jeden předmět. Nesdělujte ostatním, proč jste si jej vybrali. Následně s předmětem vykonejte performanci. Můžete ho použít jako rekvizitu, nebo jen jako inspiraci. Můžete zapojit i jiná díla, která dnes vznikla.

Po počáteční rozpačitosti a projevech studu se atmosféra uvolnila a proběhlo několik elementárních, ale zdařilých performancí.

Projevy tvořivosti: Reagování na novou situaci, metaforická reprezentace pohybem, převod řeči do gest.

Metody: performance, pohyb, uvolnění, překonání studu.

 

7) Rekapitulace a reflexe

Po ukončení úkolů proběhla skupinová diskuse o všech proběhlých aktivitách a rozbor jednotlivých akcí.

Který úkol vás nejvíce bavil a proč?

Co nového jste se naučili?

Který úkol byste nejspíše využili ve vaší pedagogické praxi?

Bylo by pro malé děti nutné úkoly upravit? Jak?

Jedním z cílů bylo zjištění, jak by se daly proběhlé metody využít ve výuce na mateřských školách a na prvním stupni z. š. Studenti navrhovali vlastní inovace a projevili názor, že s drobnými úpravami by se daly využít všechny úkoly.