Keramická náhoda

Vydáno: 2023-02-08 11:22:37

Objevování výtvarného výrazu při tvůrčí práci s keramickou hlínou

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

Partneři projektu

 

Autorka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Datum realizace: 4. 11. 2022

 

Anotace: Cílem workshopu bylo rozvinout tvořivé kompetence studentek učitelství 1. stupně a MŠ, a to na základě tvořivé interpretace uměleckého díla a tvůrčí keramické tvorby s využitím náhody. Workshop tematizoval širokou oblast keramické tvorby od přístupů tradičních a umění užitého po přístupy experimentální a umění volné.

Klíčová slova (vzdělávací obsah): keramická tvorba, užité a volné umění, haptická tvorba, smyslová výchova, experiment, náhoda jako inspirační zdroj tvorby, akční tvorba.

Výsledky učení:

Interpretovat umělecké dílo v kontextu uměleckých směrů i společnosti. Prezentovat názor, pohled na dílo i možnosti jeho interpretace, vést dialog s kolegy ve skupině, reflektovat a prezentovat vlastní tvorbu.

Popsat rozdíl mezi užitou a volnou tvorbou. Hledat nové přístupy a možnosti řešení problému, tvořit experimentálně s využitím náhody. Nacházet inovativní tvůrčí možnosti, flexibilně reagovat v průběhu tvorby na náhodu. Odpoutat se od zažitých schémat a šablon. Propojit vizuální významové odkazy nasbíraných struktur s originální keramickou tvorbou, případně její funkcí.

 

Scénář workshopu – tvořivé činnosti studentů

 

1)    Úvodní dialog a výklad

Brainstorming, otázky, dialog – Co si představíte, když se řekne keramika? Jak se různě keramická hmota využívá? Jaké máte zkušenosti s keramikou? Je Plzeňsko proslulé keramickou tvorbou? Co je to keramika užitá a volná?

Dialog nad obrazovou prezentací na téma keramika – od pravěkých otisků rukou v jeskyních, přes starověké civilizace (hliněné destičky a klínové písmo v Mezopotámii), keramika užitá a keramická tvorba volná, příklady práce s keramickou hmotou: Otto Eckert (složité glazury, vyškrabávání), Šárka Radová, Petra Šťastná (nalezené předměty), Hans Arp (surrealismus, dada, abstrakce), Antoni Tapies (informel – rozdrcené předměty ve hmotě), Karel Nepraš (informel), Spoeri (neodada), Julian Schnabel (talíře v malbě).

Výraz a interpretace uměleckého díla – od informelu k asambláži Karla Nepraše, interpretace asamblážové kovové plastiky Velký dialog.

Projevy tvořivosti: nové objevování tématu „keramika“ v kontextu volného umění, flexibilní myšlení, kontextualizace různých keramických přístupů v průběhu staletí, propojování s poznatky jiných oborů, prezentace vlastních nápadů a interpretací, aktivní a tvůrčí zacházení s odbornými informacemi a terminologií.

Metody: dialog ve skupině, brainstorming, hra s asociacemi, projekce a tvůrčí interpretace díla, analýza, komparace, aktivní vnímání, kritická interpretace díla.

 

2)    Keramické dopisy

Zadání: Rozdělte se do skupin po čtyřech. Seznamte se s uměním nevidomých, viz odkazy níže. Jak lze číst haptické dopisy? Struktury a otisky jsou nositeli zpráv.

Vyválejte si větší keramický plát a rozdělte na čtyři obdélníky. Do každého oddílu pak bude napsána jedna nová zpráva. Otiskujte předměty do keramické hlíny jako klínové písmo v Mezopotámii, zanechávejte stopy předmětů denní potřeby, inspirujte se dadaisty, surrealisty, či vytvořte malý informel, reliéf.

Pokuste se vyjádřit v prvním rámečku-oddíle své emoce, přání, představy, ale pouze na základě abstraktních tvarů, linií, struktur. Po napsání svého vzkazu, keramického dopisu, pošlete tento dopis dál kolegyni ve skupině po směru hodinových ručiček a ona vám odpoví. Naváže na vaši zprávu a rozvine příběh druhým dopisem v druhém rámečku. Následně opět posuneme keramický plát na dřevěné desce další kolegyni a pak i té poslední čtvrté a celá korespondence je hotova.

Pojďme si společně přečíst naše dopisy. Dešifrovat vizuální zprávy a promluvit si o nich. Do jaké míry vyjádřily tyto znaky naše představy či emoce? Pochopily kolegyně, co jste chtěla vyjádřit? Jak probíhala komunikace ve skupině?

Zajímavé odkazy k tématu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/3d-tisk-pomaha-nevidomym-videt-obrazy-od-da-vinciho-i-salvadora-daliho-139705

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/knihovna-predvadi-umeni-nevidomych

https://www.denik.cz/umeni/nevidomi20080626.html

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1039032-nevidomi-sochari-portretuji-po-hlase

https://www.google.com/search?q=keramika+nevidom%C3%AD&rlz=1C1AVNA_enCZ624CZ624&sxsrf=ALiCzsbvP27uxY1nFzVdQ7i8zx1andU2tA:1667486578623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp1L7Jn5L7AhVlh_0HHUnpCjMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1185&bih=634&dpr=1.1

Projevy tvořivosti: transformace emoce, vzkazu do vizuálního znaku, originální řešení písemné zprávy, tvorba vlastních znaků, flexibilní rozhodování, reagování na vizuální zprávu ostatních studentů, proces tvořivé interpretace, tvůrčí uvolnění, odbourání strachu z chyby, sebevyjádření.

Metoda: otiskování předmětů denní potřeby, využití humorných úloh a zážitkové aktivity, výtvarného experimentu, volné tvorby, interpretace vizuálního textu, skupinová reflexe a diskuze.

 

3)    Náhoda jako tvůrčí princip – hledání struktur, otiskování, akční tvorba

Zadání: Rozdělíme se na dvě skupiny. Úkolem obou skupin bude „lovit“ a pořizovat otisky, snímat strukturu různých předmětů a prostředí kolem nás.

První skupina si připraví keramické pláty asi 1cm silné a vloží je do igelitových sáčků. Každá studentka bude mít alespoň dva pláty, se kterými budeme putovat budovou fakulty a snímat ze zdí, z dlaždic, z rohožky, všude kolem nás zajímavé otisky struktur. Pláty jsou zabalené do igelitů, abychom naši fakultu neušpinili. Pokuste se hliněné pláty nezdeformovat, protože je využijeme následně v keramické dílně pro tvorbu stavěné keramiky.

Skupina druhá si připraví hliněné koule, které budeme vrhat proti pletivu, otiskovat do nich nejdůraznější předměty, případně si s nimi zahrajeme i tenis. Opět sejmeme z předmětů i na hliněné koule nejrůznější otisky struktur a následně vzorované koule využijeme ke keramické tvorbě nejrůznějších nádob, které můžeme očkem vydlabat, vytočit v ruce apod.

Projevy tvořivosti: flexibilní a tvůrčí zacházení s keramickou hmotou, odklon od schematického myšlení, inovativní tvorba, objevování nových asociativních souvislostí mezi otiskem struktury a jeho vizuální interpretací, uplatnění invence, odklon od zažitých šablonovitých postupů.

Metoda: formování a deformování hlíny, akční keramická tvorba, otiskování struktur, využití humorných a neobvyklých úloh, pozorování svého okolí a detailů, využití hry a experimentu.

 

4)    Volná a užitá keramická tvorba

Zadání: Přesuneme se do keramické dílny a z připravených plátů a koulí hlíny vytvarujeme jakékoliv keramické nádoby či předměty. Využijeme přitom náhodně vzniklých tvarů, struktur a otisků. Poslechneme náhodu a pokusíme se na ní tvůrčím způsobem reagovat. V závěru hodiny pak provedeme skupinovou reflexi vlastní tvorby. Studentky si vzájemně objasňují, co vytvořily. Jakých struktur využily, jak tyto struktury vznikly, co jim připomínaly a proč právě tyto struktury začlenily do tvarovaných nádob. Jak význam otisku ovlivnil, předurčil výslednou práci.

Projevy tvořivosti: propojení vizuálního znaku, struktury, významového odkazu s funkcí užité tvorby, inovativní a originální řešení tvůrčího problému, odklon od zažité představy o keramických nádobách a tvorbě, rozvoj flexibilního myšlení, formulace myšlenek o kreativní tvorbě, sebereflexe.

Metoda: tvorba stavěné keramiky, tvarování keramické hmoty, tvorba na základě asociací, interpretace tvorby, využití experimentální úlohy v propojení s tradiční keramickou tvorbou, skupinový dialog, reflexe tvorby, prezentace tvorby.