O nezvaných cirkusových hostech

Vydáno: 2022-10-11 11:43:11

Workshop experimentálních grafických technik

 

Partneři projektu

 

Autorka: Mgr. Monika Plíhalová

Garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, PhD.

Datum realizace: 25. 5. 2022 od 10:00 do 16:00

Anotace: Cílem workshopu je rozvíjet tvořivost budoucích učitelek a učitelů v mateřských školách a na 1. stupni základních škol a jejich obecné pedagogické a psychologické kompetence. Tvůrčí schopnosti účastníci workshopu uplatňují při plnění řetězících se výtvarných úloh. Seznamují se s tvořivou interpretací obrazu (dialogy o umění, ilustrování příběhu), akční tvorbou (performance, hra s otisky) a grafickou technikou tisku z výšky (linoryt). Tvoří na náměty příběhu o bleším cirkusu, který je vyprávěn se záměrem rozehrát experimenty s výtvarnými vyjadřovacími prostředky. Koncepce workshopu vychází z potřeb dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Ukazuje možnosti, jak lze zážitkovou a humornou formou naplňovat vzdělávací cíle a zprostředkovávat obsahy výtvarného oboru.

Klíčová slova (vzdělávací obsah): interpretace výtvarné práce, akční tvorba, grafický experiment, otisk, frotáž, tisk z šablony, linoryt, ilustrace příběhu

Výsledky učení:

Popsat a objasnit způsoby zprostředkování umění dětem v mateřské škole → pojmenovat některé metody zprostředkování umění v mateřské škole – práce s motivačním příběhem, komparace výrazových prostředků výtvarného a literárního umění.

Tvůrčím způsobem transformovat umělecký obsah do výtvarné činnosti pro předškolní vzdělávání → navrhovat náměty výtvarných činností inspirovaných uměním; propojit výtvarnou činnost s příběhem.

Formulovat zadání experimentálních tvůrčích úkolů s prvky hry a humoru → experimentovat s výtvarnými vyjadřovacími prostředky a navrhovat výtvarné hry pro děti jako obměny výtvarných aktivit z workshopu.

 

Motivační pohádka ke stažení

 

Scénář workshopu – tvořivé činnosti studentů

1) Úvodní motivace - brainstorming s balónkem

Studenti se zapojují do netradičně pojatého brainstormingu a vymýšlí náměty pro výtvarnou činnost.

Zadání: Zapojte se do hry s jednoduchým pravidlem – s odrazem balónku je třeba říci slovo (např. podstatné či přídavné jméno, sloveso, citoslovce), které se pojí s cirkusovou tematikou. Slova mohou označovat postavy, děje, vlastnosti nebo se mohou týkat pocitů spojených s námětem.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie, představivosti, flexibilního myšlení, odklon od šablon a připravených reakcí.

Metoda: uvolnění mysli, odpoutání pozornosti při hře s míčem od šablonovitého uvažování – nutná rychlá reakce daná pohybem míče.

 

2) Práce s inspiračními východisky - interpretace uměleckého díla

Účastníci workshopu vypráví vlastní příběh inspirovaný uměleckým dílem na náměty z cirkusu. K dispozici mají kopii kresebných skic, které vytvořila Toyen na cestách po Francii v letech 1924-1925. (Viz TOYEN, PRAVDOVÁ, Anna, Annie LE BRUN a Annabelle GÖRGEN-LAMMERS, ed. Toyen: 1902-1980 : snící rebelka. Praha: Národní galerie, 2021. ISBN 978-80-7035-773-6., s. 51.) Při psaní příběhu se zaměří na jednu ze zobrazených postav, představují si dění kolem ní, popisují atmosféru cirkusu. Na závěr vypráví příběhy ostatním. V diskuzi pojmenovávají společné náměty, které se v příbězích objevovaly, a hodnotí, které části příběhu působily nejpoutavěji a nesly prvek překvapení.

Zadání: Vyberte si jednu postavu z obrazu a vyprávějte její příběh. Co v cirkusu prožívá a co kolem vidí? Napište příběh na papír. Vyslechněte si příběhy ostatních a odhadněte, ke které postavě se vztahují.

 

3) Frotáže jako ilustrace příběhu
Studenti se seznámí s pohádkou O nezvaných cirkusových hostech, která je bude provázet následujícími výtvarnými aktivitami. Vypráví o bleším cirkusu, který se rozhodl na zádech ježka uspořádat představení. Pohádkový příběh, který byl sestaven s cílem rozehrát experimenty s výtvarnými vyjadřovacími prostředky, je k dispozici ke stažení na této stránce.

Prvním námětem je zkoumání povrchu pomocí frotáže. Studenti nejprve frotují různé povrchy v prostředí ateliéru a fakulty a vytváří různé variace kompozic. Následně si v abstraktně pojatých frotážích představují náměty z pohádkového příběhu a pojmenovávají je. Aktivita je zaměřená na reflexi výrazových prostředků.

Zadání: Zkoumejte povrchy v budově fakulty a pořizujte jejich vzorky pomocí frotáže. Vytvořte různé kompozice alespoň na 4 listy papíru. Poté se zaměřte na jejich výtvarný výraz a navrhněte, které části pohádkového příběhu by mohly ilustrovat.

Projevy tvořivosti: představivost, fantazie, humor, propojování literárního a výtvarného výrazu, divergentní myšlení, verbalizace vizuální představivosti.

Metody: literární a výtvarná komparatistika (komparace výrazových prostředků výtvarného a literárního umění, ilustrace, frotáž – znázornění zápachu, dynamiky, pohybu, klidu, struktur, materiálových kvalit), skupinová práce, arteterapeutické metody – komunitní kruh, tvůrčí psaní – tvorba příběhu na základě vizuálních podnětů.

 

4) Stavění manéže

Další část příběhu popisuje stavbu cirkusového šapitó. Studenti spolupracují a snaží se z předem nastřihaných kartonů sestavit kruh. Tvar kruhu musí nejprve sami rozpoznat. Na závěr je třeba kruh zafixovat lepicí páskou.

Zadání: Postavte cirkusovou manéž. (Není nutné zadávat příliš instrukcí, studenti se sami zapojí do hry.)

 

5) Cirkus žije (oživená manéž)

Pohádkový příběh pokračuje cirkusovým představením. Studenti navrhují vlastní scénář akční tvorby. Následně experimentují s grafickými otisky. Mají k dispozici různé předměty, jejichž využití musí sami navrhnout (bublifuky, kuličky, skákací pružiny, balonky atd.), a temperové barvy. Za zvuku hudby realizují performance. Činnost vyžaduje týmovou spolupráci.

Zadání: Vymyslete scénář performance - cirkusového představení. Spolupracujte ve skupině a pojmenujte jednotlivé fáze děje. Můžete libovolně využít připravené předměty a barvy. Podmínkou je, aby představení zanechalo na papíře stopy (i bleší cirkus po sobě zanechal svědivou vzpomínku.) Performance realizujte za zvuku cirkusové hudby.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie a představivosti, originální invenční řešení úlohy, řešení problému (hledání výrazových možností, soulad mezi obsahem a formou), inovativní přístup, autentický individuální projev, vlastní aktivita a uplatnění nápadů, uvolnění a tvůrčí odvaha, otevřenost novému, experimentování, tolerance neobvyklých postupů, odbourání možných předsudků.

Metody: tvorba scénáře, metody výtvarné dramatiky, rytmický pohyb podle hudby, uvolnění, tanec, akční gestická malba, dripping, experimentální malba, využití neobvyklých nástrojů k otiskování (houba, pružina, rukavice…), skupinová práce, spolupráce ve dvojici.

 

6) Vystoupení cvičených roztočů – sprejování přes šablonu

Po performance studenti sprejují přes šablony, které si vytvoří, fantazijní postavy cvičených roztočů. Jako podklad využívají oživenou manéž z předchozí fáze workshopu. Zkoumají možnosti zachycování postav v pohybu.

Zadání: Představte si vlastní fantazijní postavu cvičeného roztoče. Může „tancovat, vrtit se, poskakovat, žonglovat,“ jak vypráví pohádka. Pomocí sprejování přes šablonu vneste postavu do společného díla. Snažte se zachytit její pohyb v manéži. Tvůrčím způsobem využijte toho, že můžete vytvářet několik kopií téže figury.

 

7) Cirkusové blechy
Na závěr studenti pracují samostatně. Navrhují vlastní ilustraci k pohádce o bleším cirkusu. Usilují o originální výtvarný projev. Navazují na předešlé fáze workshopu – rozpracovávají cirkusový námět, zachycují stylizovanou postavu v pohybu, experimentují s výrazovými možnostmi grafiky.

Zadání: Vaším úkolem je nyní zachytit bleší cirkusové číslo. Postavu blechy stylizujte a zachyťte ji v pohybu při cirkusovém vystoupení. Přemýšlejte, jak ji zasadíte do kompozice a jaké pro ni vytvoříte prostředí. Domluvte se ve skupině, aby se náměty neopakovaly. Vytvoříte tak soubor ilustrací k pohádce o bleším cirkusu, které by se mohly objevit např. v leporelu pro děti. Při tvorbě naplno využívejte výrazových možností linorytu – citlivě zacházejte s liniemi, prorývejte různé textury, pracujte s kontrastem světlých a tmavých ploch. Při tisku můžete experimentovat s barevnými variacemi.

Projevy tvořivosti: tvůrčí zformování námětu – představy, vyjádření tvůrčího záměru, tvůrčí proces jako vazba mezi realitou a představou, reflexe vlastní tvorby a korekce návrhu, tvůrčí korekce tisku, reakce na náhodu, exprese jako odvaha k subjektivnímu vyjádření či dalšímu tvůrčímu zásahu, proces hodnocení realizace tvůrčího záměru.

Metody: skicování, klasická technika linorytu, užití neobvyklých humorných námětů, využití šablon tvůrčím způsobem, tisk na grafickém listu, ruční práce, pozorování proměněné grafické reality, výtvarné řady, série tisků, reflexe a hodnocení.

 

8) Reflexe workshopu

Zamyslete se nad tvůrčím procesem. Při kterých fázích úkolu jste měli možnost projevit tvořivost? Jaké formy vyjádření jste uplatnili?

Jaké fáze workshopu působily překvapivě, netradičně?

Které nové dovednosti jste si osvojili?

Jak lze podle Vás výtvarné aktivity modifikovat, aby byly vhodné pro děti z mateřské školy či z 1. stupně základní školy?