Každý může být muzikantem

Vydáno: 2023-03-23 16:37:19

Workshop – pohybové paralely a instrumentace vytvářené k instruktivním skladbičkám z Divoké symfonie Dana Browna

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

  

Partneři projektu

 

Autorka: Mgr. et Mgr. Ing. Veronika Růžičková, Ph.D

Garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, PhD.

Datum realizace: 25. 10. 2022 

Anotace: Cílem workshopu je tvořivě propojovat hudbu a pohyb, vytvářet originální pohybové sekvence a převyprávět hudbu pomocí vlastního těla v prostoru. Tříbit sluch a v hudebním kontextu si všímat všech zvuků kolem sebe. Uchopit hudební myšlenku pomocí vhodné elementární instrumentace a zapojení vlastního doprovodu na jednoduše ovladatelné nástroje melodické i rytmické, hrát v souladu s hudebním výrazem skladby i s její hudební formou.  

Klíčová slova (vzdělávací obsah): Vytváření pohybových paralel na hudbu, hra na tělo, jednoduchá choreografie, sluchové vnímání, instrumentace na elementární nástroje, interpretace hudby pomocí vlastního těla v prostoru, hudební forma.

Výsledky učení: ztvárnění hudebního díla intuitivními prostředky, příprava na hudebně pohybovou výchovu v MŠ, pohybové paralely, vnímání sluchových podnětů, pohyb v prostoru podle hudby, kooperace ve skupině.

Pomůcky: telefon se skladbou Le Basque (Marin Marais) a Dana Browna Divoká Symfonie (Dirigent, Klokan), reproduktor, prostor k pohybu, motivační pohádka od studentky O veverce muzikantce, nástroje.

 

Scénář workshopu

1) Úvod a sdělení organizačního rámce, přivítání při hrající hudbě Le Basque (ledolamky), pozdravení, odpoutání se od reality školního dne.

Projevy tvořivosti: spontánní pohyb v prostoru, nepřipravené reakce, opuštění stereotypů, pozitivní emoce.

Metoda: ice breaking, vzájemné kontaktování, seznámení.

 

2) Vstupní rozhovor na téma Já, hudba a pohyb (zástupný předmět – tužka taktovka s obrázkem Mozarta - putuje  po kruhu a označuje mluvčího, kdo má tužku, tak sděluje ostatním, jaké má nebo nemá zkušenosti a vztah k pohybu a hudbě).

Úvodní vyjádření vztahu k hudbě a muzicírování.

 

3) Motivační pohádka O veverce muzikantce, kterou napsala jedna ze studentek v rámci předchozích hodin při ověřování kurzu. Pointou textu je, že když malí a slabí mají odvahu, tak společně dokážou velké věci.

Projevy tvořivosti: vytvoření vlastní pohádky, přednes textu, zpívaní vlastních popěvků.

Metody: tvůrčí psaní, jevištní řeč, melodizace říkadel.

 

4) Rozcvička sloužící k osvojení základních pohybových prvků i cílenému pozorování ostatních účastníků a kopírování jejich pohybu, může obsahovat hru na zrcadla i prvky hry na tělo, rozehřátí, osahání prostoru a budování důvěry v partnera při vedení ve dvojicích, kdy jeden z dvojice má zavřené oči a kopíruje po hmatu pohyby svého vodiče (pak se vystřídají).

Projevy tvořivosti: humor, vtip, vlastní pohybové prvky pro budoucí choreografii.

Metody: tvořivá dramatika, zrcadlení pohybu, pohybová ilustrace, práce ve dvojici.

 

5) Elementární pohybová kompozice na hudbu ve skupinách, vytváření pohybových paralel podle hudebních výrazových prostředků, kooperace, souhra.

Projevy tvořivosti: vyjadřování hudebního výrazu pohybem, vytváření vlastních pohybových prvků, pohybových paralel a choreografií.

Metody: aktivní poslech, propojování výrazových prostředků jednotlivých uměleckých disciplín, skupinová práce a kolektivní spolupráce.

 

6) Sluchová mapa (vystřídání rušné aktivity klidnou), zaměření sluchové pozornosti na šum na pozadí, vyposlouchání zvuků na tiché a rušné straně budovy (dvorek vs. hlavní třída) dvěma skupinami studentek, zaznamenání do poslechové mapy a hudební převyprávění formou hádanky pro druhou skupinu.

Projevy tvořivosti: zostřené smyslové vnímání, zaznamenání a převyprávění zvukové situace se zvýrazněním charakteristických momentů.

Metody: vytváření poslechové mapy, reprodukce poslechové mapy, hra na tělo.

 

7) Instrumentace skladby Myšák dirigent zapojením drobné rytmiky i donesených nástrojů (studentky dostaly pokyn, aby si přinesly nástroje, na které hrají), k dispozici byly nástroje Orffova instrumentáře - dřívka, bubínky tamburíny i další bubny (djembe). Studentky vybíraly nástroj tak, aby co nejlépe vyjádřil atmosféru skladby.

Projevy tvořivosti: volba zvukové barvy a dalších hudebně výrazových prostředků, vyjádření slyšené hudby na jednoduše ovladatelné nástroje, hledání a nacházení formotvorných prvků skladby.

Metody: Aktivní poslech, instrumentace na rytmické nástroje a příčnou flétnu, improvizace.

 

8) Reflexe

Zhodnocení pocitů a zážitků, míry naplnění svých očekávání a přínosů do praxe workshopu v MŠ. Po kruhu opět putuje tužka taktovka a všichni se postupně vyjadřují k programu a svojí práci.

Reflexe aktivit v kruhu.

 

Příloha ke stažení: Pohádka Barbory Mrázové O veverce muzikantce