Cesta na měsíc aneb setkání s mimozemskými civilizacemi

Vydáno: 2023-02-08 13:22:46

Workshop o animovaném filmu a možnostech jeho uplatnění ve škole

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

  

Partneři projektu

 

Autor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, PhD.

Datum realizace: 13.1.2023

 

Anotace:

Workshop svojí tématikou fiktivního setkání s mimozemskými civilizacemi a s pomocí pixilace pomocí mobilního telefonu a software Stop Motion Studio inspiruje studenty k tvořivé animované tvorbě krátkého filmu s cílem naučit se animaci objektů a zejména lidských postav – pixilaci. Zároveň se účastníci workshopu seznámeni s historicky prvním animovaným filmem „Cesta na měsíc“ od G. Meliése, který je motivuje jak svým obsahem, tak i k cílenému použití pixilace osob a stop-motion techniky.

Cílem workshopu je rozvíjet tvořivost budoucích učitelek a učitelů na 1. stupni základních škol a jejich obecné pedagogické, psychologické a zejména také mediální kompetence. Tvůrčí schopnosti účastníci workshopu uplatňují při plnění filmově animačních úloh zaměřených na koncipování krátkých scén a příběhů ve spojení se stop-motion animační technikou. Seznamují se s možnostmi tvořit fiktivní změny v dynamickém obrazu a tvořivou interpretací scén založených na „oživování“ objektů a lidských figur.  

Koncepce workshopu vychází ze současných potřeb a možností implementace výtvarné a filmové tvořivosti dětí na 1. stupni ZŠ. Ukazuje možnosti, jak lze v tvůrčím natáčecím týmu zážitkovou i humornou skupinovou formou naplňovat vzdělávací cíle a zprostředkovávat obsahy výtvarného oboru s důrazem na filmovou výchovu, včetně přiměřené úrovně digitálních a mediálních kompetencí.

 

Scénář workshopu – tvořivé činnosti studentů

1.    Ateliérová pixilace „Selenité na Měsíci“

Studenti se zapojují do netradičně pojaté animace lidských postav imitujících stav „bez tíže“ na planetě Měsíc. Tvoří na náměty velmi krátkého příběhu s tématikou souboje Měsíčňanů – Selenitů (viz film Cesta na Měsíc), který je vyprávěn se záměrem rozehrát experimenty s vyjadřovacími  vyjadřovacími prostředky animované tvorby -  pixilace různých pohybů spojené s efektem klíčování pomocí zeleného pozadí scény. 

Zadání: V rámci možností vytvořte animovanou scénu s netradičně se pohybujícími postavami ve stavu bez zemské přitažlivosti jako obyvatelé planety Měsíc – experimentujte s pohybem figur. K tvorbě animace použijte mobilní telefon na stativu s nainstalovanou aplikací Stop Motion Studio.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie a představivosti závislé na průběhu animované scény, flexibilní myšlení, odklon od běžného způsobu animace postavy a záznamu chodících postav a tradičně schématicky posouvaných objektů v ploše.

Metody: uvolnění mysli a pohybu, při animaci se odpoutejte se od běžného pohybu na Zemi – nutný nápaditý způsob znázornění pohybu ve spojení s jednoduchým příběhem.

 

2.    Pixilace „Ze života Měsíčňanů“

Studenti se zapojují do animace lidských postav, imitující mimozemské možnosti života Selenitů na Měsíci. Tvoří na náměty velmi krátkého příběhu s tématikou zvláštností života Měsíčňanů – Selenitů, který je vyprávěn se záměrem rozehrát experimenty s  vyjadřovacími prostředky animované tvorby – pixilace spojené např. s efektem objevování se a mizení postav a objektů apod. 

Zadání: V rámci možností ve školní budově vytvořte krátký animovaný příběh imitující mimozemské schopnosti obyvatel planety Měsíc – experimentujte se zmizením a objevováním postav a objektů.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie a představivosti závislé na průběhu animované scény, flexibilní myšlení, odklon od běžného způsobu animace postavy a záznamu chodících postav a tradičně schematicky posouvaných objektů.

Metody: uvolnění mysli a odpoutání se od „logiky“ pozemského života -  při animaci se odpoutejte se od běžného života na Zemi a využijte možnosti vytvořit nečekané změny v následujícím záběru (fotografie v rámci stop-motion techniky)  – nutný nápaditý způsob znázornění schopností Měsíčňanů ve spojení s jednoduchým příběhem.