Voda není němá

Vydáno: 2023-03-23 16:49:28

Workshop tvořivého využití hudebně vyjadřovacích prostředků a dětských hudebních nástrojů

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

  

Partneři projektu

 

Autorka: Mgr. et Mgr. Ing. Veronika Růžičková, Ph.D

Garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, PhD.

Datum realizace: 25. 10. 2022

Anotace: Cílem workshopu je rozvoj tvořivého potenciálu studujících z programu Učitelství pro mateřské školy v hudební a literární oblasti. Jednotlivé aktivity workshopu tvoří pásmo, které propojuje téma „Voda není němá“ inspirované Vodnickou pohádkou Karla Čapka („voda cinká, ševelí, šeptá a zurčí…“) Úkolem je vyjádřit pocity z hudebních ukázek, pojmenovat důležité hudebně vyjadřovací prostředky, improvizovat na elementární nástroje jednoduché motivky na téma voda/řeka s patřičným využitím hudebních výrazových prostředků (melodie, rytmu, tempa, harmonie, dynamiky, barvy zvuku), vytvoření vlastní námořnické písničky (s akcentací hudebního výrazu).

Klíčová slova (vzdělávací obsah): rozvoj vnímavosti k hudebně vyjadřovacím prostředkům, improvizace v dórském modu, pentatonika, rytmizace na Orffovy nástroje, tvorba vlastních textů a popěvků inspirovaných hudebním dílem, elementární kompozice.

Výsledky učení:

Popsat originálním způsobem působení hudebního díla, porovnat nálady, které vzbuzují ukázky skladeb, pojmenovat hudebně výrazové prostředky a dále tyto prostředky vyzkoušet ve vlastních hudebních pokusech.

Na základě tvorby vlastních popěvků si osvojit (s ohledem na využití v MŠ) možnosti vytváření melodických frází i vlastních textů včetně doprovodů na dětské. Získat zkušenost s   kreativními přístupy k hudbě – aktivním poslechem, elementárním komponováním a improvizací.

Cílem je i rutinní používání jednoduše ovladatelných nástrojů (Orffovy nástroje, boomwhackers, hrací ozvučné kameny) pro potřeby elementárního hudebního vyjadřování a seznámení s méně obvyklými etnickými nástroji (tankdrum). Zároveň účastníci získají zkušenost pro použití těchto nástrojů v MŠ.

Pomůcky: nahrávky v telefonu a reproduktor, zkrácený text pohádky, papír na zapsání slovní zásoby, hudební nástroje – hrací kameny, tankdrum, zvonky koshi, ukulele, kytara, drobná rytmika (klavír), papír na poskládání parníku, pastely, křídy a čtvrtky A3.

 

Scénář workshopu

Úvod (5 min)

 – organizační informace k průběhu workshopu.

 

1) Ice breiking aktivity (5 minut)

 – pohyb v prostoru na hudbu, pozdravení se a seznámení, odpoutání od běžného školního dne a přeladění se na aktivity workshopu.

Projevy tvořivosti: spontánní pohyb v prostoru, nepřipravené reakce; opuštění stereotypů, vybavování emocí, zážitků, smyslových představ.

Metody: ice breaking, vzájemné nepřipravené kontaktování; vytváření asociací a jejich popis, verbalizace pocitů, předávání role aktéra v asociačním kruhu.

 

2) Asociační řetězce (7 minut)

– posílat v kruhu účastníků parník (zástupný předmět k tématu workshopu), kdo má parník, ten mluví: jaké známe podoby vody, jaké má vlastnosti, popis vody přes zaostřené smysly; – jak může voda vypadat, jak může chutnat, vonět, jak jí můžeme vnímat tělem, hmatat, cítit, jak může být slyšet – zvukové projevy, popsat svůj vztah k vodě.

 

3) Získání slovní zásoby a popis vztahů k vodě z asociací a Vodnické pohádky Karla Čapka (6 minut)

Na zkráceném textu Vodnické pohádky je ukázaná mnohotvárnost vody i možnosti jejího popisu (ukázka): „voda cinká, ševelí, šeptá a zurčí…“

Projevy tvořivosti: originální slovní vyjádření, vytváření fantazijní barevné linie a plochy jako vizuální paralely ke slyšenému.

Metody: inspirace motivační pohádkou, hra s jazykovými prostředky, prvky tvůrčího psaní, skupinová práce, aktivní poslech a výtvarné vyjadřování hudebních výrazových prostředků, komparace výrazových prostředků různých uměleckých disciplín.

 

4) Receptivní tvořivost: skupinová práce se třemi hudebními ukázkami (25 min.)

Aktivní poslech kontrastních hudebních ukázek s tématem vody, jejich popis a interpretace pomocí slovní zásoby získané v předchozích aktivitách, vytipování důležitých hudebně vyjadřovacích prostředků.

Kresba pastelem – ve funkci poznámky a abstraktního vyjádření nálady hudební skladby (pomocí čar, ploch, roztíraných přechodů i barev a jejich kombinací).

Po poslechu ukázek popsat, jakou náladu a pocity skladby vyvolávají, (jestli voda zpívá, jásá, šepotá, hřímá a jaký pocit skladba přináší – smutek, radost, energii, uklidnění a jiné pocity a dojmy), jaké hudební výrazové (vyjadřovací) prostředky jsou využity, k připomenutí pustit vždy začátek skladby.

Handel: Vodní hudba od 34:25 https://youtu.be/mAyiidg25uE jásavá, optimistická

Debussy: Moře od 17:36-18:12 https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8 zneklidňující, nebezpečné

Camille Saint Saens: Aquvarium  https://www.youtube.com/watch?v=IyFpZ5MZ7kk   zasněné, rozcinkané, smutné

Projevy tvořivosti: originální slovní zásoba, popis hudebně vyjadřovacích prostředků vycházející z hudebního prožitku.

Metody: reflexe poslechu pomocí verbálního sdělení s oporou o výtvarné vyjádření, komparace slyšeného, viděného a zažitého.

 

4) Improvizace na nástroje (12 minut) – Jaká je voda

Úkolem bylo vybrat si jednu náladu vody (bouřlivou, smutnou…) a hudebně ji vyjádřit pomocí výběru nástrojů (i za využití vlastnoručně vyrobených nástrojů) při skupinové improvizaci.

Projevy tvořivosti: originální melodické a rytmické motivy, fantazie, představivost, hudební myšlení, zvukové vyjádření nálady.

Metody: elementární kompozice využití jednoduše ovladatelných hudebních nástrojů k vyjádření nálad a formulaci a expresi vlastních hudebních nápadů, prvky artefiletiky, skupinová práce.

 

Na závěr proběhla kolektivní improvizace v dórské tónině (podle odvahy a nálady na 1, 2, 3, 4 a více tónech melodických nástrojů i za pomoci rytmických nástrojů).

Projevy tvořivosti: okamžité hudební nápady, nepřipravené melodické a rytmické motivy, fantazie, představivost, hudební myšlení, prvky artefiletiky.

Metody: elementární kompozice a improvizace využití jednoduše ovladatelných hudebních nástrojů k vyjádření nálad a formulaci a expresi vlastních hudebních nápadů, kolektivní spolupráce.

 

Této aktivitě předcházel nácvik v hodinách při ověřování kurzu – nejprve se jednalo o improvizace do nahraného podkladu – každý začal soukromou improvizací na mobilu s virtuální zvonkohrou nebo xylofonem, následovala improvizace pro ostatní do nahraného podkladu na skutečné nástroje. Tyto dílčí pokusy jsou nutné k odbourání ostychu a získání jistoty. Při workshopu už účastníci improvizovali úplně samozřejmě.

 

5) Vytvoření vlastní námořnické písničky a jejího doprovodu (20 minut).

Skupinová spolupráce, každá skupina vytvořila jednu sloku a vytvořila k ní vlastní doprovod na nástroje. Následovala dohoda všech skupin o pořadí slok a jejich sestavení do písničky. Na závěr zazněla kolektivní prezentace společného díla.

Projevy tvořivosti: vlastní texty, vlastní doprovody.

Metody: tvůrčí psaní, instrumentace dané melodie, skupinová práce, kolektivní spolupráce.

 

6) Reflexe (10 minut)

Závěrečná diskuze v kruhu, ve kterém každý účastník zhodnotil, jaký pro něj tvořivé aktivity měly přínos – z hlediska získání zkušeností a jejich využití v MŠ, otevření se novým hudebním experimentům nebo získání hudebního sebevědomí. Slovo se opět váže na předmět, který putuje v kruhu.

 

Příloha ke stažení: Karla Čapek Pohádka vodnická (výběr z textu)