Mravencovy cesty

Vydáno: 2021-03-05 20:55:24

Úkol pro děti z mateřské školy inspirovaný konceptuálním uměním Milana Maura.

Námět: Nech brouka jít

Autorka: Bc. Denisa Vodičková

Vyučující: Mgr. Monika Plíhalová

Inspirační východisko: konceptuální přístupy Milana Maura (dílo V rytmu pohybu vodoměrek z roku 1987)

Pomůcky: papír, uhel, mravenec, reprodukce díla Milana Maura

Motivace: Aktivita je motivovaná příběhem ze života hmyzu. Probíhá jako výtvarný experiment v reakci na konceptuální dílo Milana Maura, který svými kresbami zaznamenává přírodní jevy a procesy, zkoumá pohyby a proměny přírody. Na úvod výtvarné aktivity jsou děti s jeho dílem seznámeny. Učitelka jim ukáže reprodukci díla V rytmu pohybu vodoměrek a vede s nimi rozhovor o tom, co jim dílo připomíná a proč nese takový název. Výtvarné činnosti probíhají ve venkovním prostředí.

Zadání:

Pojď s námi výtvarně zachytit stopu mravenečka a zjistit, jak rychle běhá. Nachystej si čtvrtku a uhel, a polož pomůcky zatím do trávy. Teď musíš najít malého kamaráda, který ti s dílem pomůže tak, jako Milanu Maurovi pomohly vodoměrky. Jdi se podívat po zahradě, určitě tu s námi žije nějaký šikovný mravenec. Až ho najdeš, opatrně ho přesuň na čtvrtku. Snaž se mravence vůbec nedotýkat, aby se tobě, nebo jemu, něco nestalo. Pak už jen stačí, abys chytil uhel do ruky, sledoval mravenečkovy kroky a maloval jeho cestičku. Jak bude asi rychlý? Kam asi půjde? Až se dostatečně vyběhá a tvoje čtvrtka bude zaplněná cestičkami, nech mravenečka běžet zase zpátky domů za svojí rodinou a kamarády.

Reflektivní otázky:

Prohlédni si pozorně svůj obrázek a vyprávěj ostatním příběh o mravenci, který putoval po tvém papíře. Co mají vaše díla společného? Co mají vaše díla rozdílného? Ukaž na obrázku, kde tvůj mravenec rychle běhal a kde pomalu kráčel. Kam šel asi mravenec, když ti přestal pomáhat s kresbou?

Cíle:

Dítě experimentuje s kresbou a některými konceptuálními přístupy výtvarného umění;

dítě tvořivě přistupuje podnětům z okolního světa;

dítě citlivě zachází s živým tvorem, kterého vnímá jako spolupracovníka v kresbě;

dítě popíše svou kresebnou stopu, soustředí se na zachycené tvary a proměnlivou sílu linie.

Realizace úkolu s dětmi ve věku 3 a 4 roky. Foto: Denisa Vodičková. 

 

Cíle RVP PV a jejich konkretizace:

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí – držení uhlu, manipulování s papírem a mravencem, přizpůsobení rychlosti kreslení podle pohybu mravence. (Dítě a jeho tělo)

Rozvoj  a užívání všech smyslů – soustředěné pozorování mravence zrakem, haptická zkušenost s uhlem a s trávou při hledání mravenečka. (Dítě a jeho tělo)

Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu – interpretace díla Milana Maura a prezentace vlastních kreseb. (Dítě a jeho psychika)

Rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie – udržení pozornosti a zájmu u tvoření díla, soustředěná pozornost při hledání mravence, schopnost představit si, co zobrazuje umělec ve svém díle a vymyslet, kam mravenec zakreslenou cestou dojít (Dítě a jeho psychika)

Posilování přirozených poznávacích citů – probouzení zvídavosti při hledání mravence, radosti z jeho nalezení a zkoumání. (Dítě a jeho psychika)

Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem – komunikace s dospělým – učitelem, nebát se vyjádřit svůj názor, spřátelit se s živým tvorem. (Dítě a ten druhý)

Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije – seznámení s dílem Milana Maura a se způsobem propojení umění s přírodou. (Dítě a společnost)

Vytvoření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat – vedení rozhovoru o konceptuálním umění, cestě mravence a postojích dětí k výtvarné činnosti. (Dítě a společnost)

Seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu  – seznámení s místem při hledání mravence, objevení i jiných zajímavostí při hledání, uvědomění, že se musíme k okolnímu prostředí, k přírodě a živým organismům chovat hezky (Dítě a svět)

 

Zdroje:

VODIČKOVÁ, Denisa. Setkání s uměleckým dílem v MŠ. Plzeň, 2020. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Monika Plíhalová. Dostupné z: https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/41698

Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. Dostupné z: file:///C:/Users/acer/Downloads/RVP%20PV%20leden%202018.pdf

https://www.artlist.cz/milan-maur-1212/