Dada hrátky s gramofonem

Vydáno: 2021-02-21 18:28:16

Úkol pro děti z mateřské školy inspirovaný hravostí dadaismu a jeho ready-made objekty.

Námět: Dada hrátky s gramofonem

Autorka: Bára Málková (studentka učitelství pro MŠ, 3. ročník)

Inspirační východisko: dada (hravost, ready-made), Simultánní disky Roberta Delaunay

Pomůcky: gramofon, bílý papír, vodové barvy, štětce, kelímek s vodou

Motivace: Poslech hudby z gramofonu, hra s objektem, netradiční zacházení s výtvarnými pomůckami.

Zadání:

Napadá vás, děti, jak by mohl starý gramofon začít sám malovat? Pojďme mu pomoci! Vyndáme desku, která nám obvykle hraje písničky, a dáme místo ní bílý papír ve tvaru kolečka. Namoč štětec do barvy a dotkni se s ním točícího papíru. Nech se překvapit, co se stane.

Zkoušej, co gramofon-malíř dokáže. Dělej pomalé pohyby nahoru a dolů po papíru nebo zkus přibližovat a oddalovat štětec od středu papíru a uvidíš, jaké krásné obrazce s gramofonem vytvoříš.

Hraj si s barvami a zkoušej je míchat. Můžeš použít takové barvy, které se ti vybaví při poslechu oblíbené písničky.

Reflektivní otázky: 

Co ti obrázek připomíná? Jak tvořil malíř-gramofon a jak jsi mu pomohl ty? Které barvy jsi použil? Jak by asi zněla tvá barevná písnička?

Cíle:

Dítě experimentuje s malbou na točící se gramofonové desce.

Dítě tvořivě přistupuje k vnímání předmětů z okolního světa.

Dítě si vybaví barvu při poslechu hudby a využije ji ve své tvorbě.

Dítě zhodnotí, jak mohlo výsledek své tvorby ovlivnit a jakou roli v ní hrála náhoda.

 

 

 

Realizace úkolu. Foto: Bára Málková. 

 

Konkretizace očekávaných výstupů dle RVP:

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) – koordinovat ruku a oko při experimentální malbě na gramofonové desce. (Dítě a jeho tělo)

Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) – zapojit zrak a hmat při práci, pracovat s barevnými asociacemi při poslechu hudby. (Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje – vyjádřit, jak náhoda ovlivnila jeho tvorbu. (Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení – experimentovat s gramofonem a zhodnotit výtvarnou hru. (Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným – netradičním způsobem zacházet s výtvarnými pomůckami. (Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

Zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) – vyjádřit malbou barevné asociace při poslechu tvorby. (Dítě a jeho psychika -Sebepojetí, city a vůle)

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) – tvořit na principu ready-made. (Dítě a společnost)

Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. Dostupné z: file:///C:/Users/acer/Downloads/RVP%20PV%20leden%202018.pdf